Bizottságok feladatai

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG:

FELADATA:

1.A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.

2. A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli.

3. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetekről,

b)a bizottság feladatkörét érintő valamennyirendelet-tervezetről, képviselő-testületi előterjesztésről,

c) a lakosság széles körét érintő előterjesztésekről, amennyiben a szakbizottság feladat- és hatásköréhez az előterjesztés témája szorosan kapcsolódik;

b) a képviselő-testület gazdasági programjáról,

c)a képviselő-testület éves munkatervéről,

d)a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

e) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,

f) a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a bizottság állásfoglalása.

4. A bizottság dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról,

b) munkatervének megállapításáról,

c) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről évente tájékoztatja a testületet;

d) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a hatáskörébe utalt ügyekről.

5.A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását.

6.Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.

7.Kezdeményezheti a hatályos rendeletek, határozatok felülvizsgálatát, módosítását,

8.Ellátja a képviselőtestület ülésein a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

9.Közreműködik az SZMSZ előkészítésében, vizsgálja a rendelet hatályosulását,  javaslatot tesz a módosítására,

10.Előterjeszti a polgármester béremelésére, költségtérítésére, s egyéb jutalmazására vonatkozó javaslatait,

11.Véleményezi a kitüntetésekre, elismerésekre beérkezett javaslatokat

12.Eleget tesz a vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenség vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettségnek.

13.Eseti megbízás alapján eljárást folytat egyéb feladat és hatáskörébe tartozó tárgykörben

 

PÉNZÜGYI,  ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG:

 FELADATAI:

1.A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.

2. A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli.

3. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetekről,

b)a bizottság feladatkörét érintő valamennyirendelet-tervezetről, képviselő-testületi előterjesztésről,

c) a lakosság széles körét érintő előterjesztésekről, amennyiben a szakbizottság feladat- és hatásköréhez az előterjesztés témája szorosan kapcsolódik;

b) a képviselő-testület gazdasági programjáról,

c)a képviselő-testület éves munkatervéről,

d)a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

e) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,

f) a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a bizottság állásfoglalása.

4. A bizottság dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról,

b) munkatervének megállapításáról,

c) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről évente tájékoztatja a testületet;

d) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a hatáskörébe utalt ügyekről.

5.A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását.

6.Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel

7.Véleményt nyilvánít, javaslatot készít a képviselőtestület munkatervében meghatározott feladatkörébe tartozó előterjesztésekhez,

8.Véleményezi az építési, felújítási munkára beérkezett pályázatokat,

9.Véleményezi a képviselőtestület gazdasági program tervezetét,

10.Részt vesz a leltározásban és a selejtezésben,

11.Javaslatot tesz a helyi adók megállapítására részt vesz az előkészítésében.

12. Javaslatot dolgoz ki a az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásához.

Közrendvédelemmel, környezetvédelemmel és köztisztasággal  kapcsolatos  feladatai:

13.Közreműködik a településrendezéssel, a településfejlesztéssel, az épített és természeti környezet védelmével összefüggő önkormányzati feladatok meghatározásában, végrehajtásában.

14.Javaslatot tesz környezetvédelmi tervek, programok elfogadására, közreműködik azok végrehajtásában.

15.Figyelemmel kíséri a település környezet –egészségügyi helyzetének alakulását, a köztisztaság fenntartását

16. Propagandát fejt ki  a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelésében

17. Propagandát fejt ki a veszélyes hulladékok és a növényvédő szerek szabályszerű felhasználására

18. Szervezi a település  közterületeinek fásítását, parkosítását.

19. Közreműködik az illegális szemetelők felkutatásában

20.Propagandát fejt ki a bűncselekmények megelőzésére, felderítésére.

21.Mozgósítja a lakosságot a kötelező közszolgáltatások igénybevételére.

22.Javaslatot tesz a település iránti érdeklődés felkeltésére, gazdasági, kulturális információk minél szélesebb körben való megjelenítésére.

 

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG:

FELADATAI:

1.A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.

2. A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli.

3. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetekről,

b)a bizottság feladatkörét érintő valamennyirendelet-tervezetről, képviselő-testületi előterjesztésről,

c) a lakosság széles körét érintő előterjesztésekről, amennyiben a szakbizottság feladat- és hatásköréhez az előterjesztés témája szorosan kapcsolódik;

b) a képviselő-testület gazdasági programjáról,

c)a képviselő-testület éves munkatervéről,

d)a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

e) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,

f) a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a bizottság állásfoglalása.

4. A bizottság dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról,

b) munkatervének megállapításáról,

c) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről évente tájékoztatja a testületet;

d) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a hatáskörébe utalt ügyekről.

5.A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását.

6.Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel

7.Véleményt nyilvánít, javaslatot készít a képviselőtestület munkatervében meghatározott feladatkörébe tartozó előterjesztésekhez,

Közoktatási intézményekkel kapcsolatos feladatai:

8. Nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestülete, a szülők és a tanulók, továbbá más szervezetek együttműködésének előmozdítása.

9. Véleményezi az intézmények SZMSZ-ét és ügyrendjét.

10.éleményezi az intézmények vezető álláshelyére beérkezett pályázatokat.

11.Együttműködik az iskolával, óvodával.

Közművelődéssel, kultúrával kapcsolatos feladata:

12.A lakosság művelődése érdekében együttműködik a könyvtárral.

13.Elősegíti  a felnőtt lakosságnak, ifjúságnak  a nyilvános könyvtári szolgáltatás nyújtását.

14.Támogatja a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, feltételeinek létrehozását

15.Igény szerint segítséget nyújt a helyi közösségi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.

16.Támogatja a helyi közművelődési tevékenységet.

17. Figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, javaslatot tesz a határon túli településekkel való kapcsolat kiépítésére, ápolására.

Testneveléssel, sporttal, szabadidős tevékenységgel kapcsolatos feladatai:

18. A helyi sporttevékenység támogatására, javaslattétellel él közösségi és  versenysport  támogatására.

19. Sportlétesítmények fejlesztésének elősegítése

20. Szabadidősport feltételeinek fejlesztése,

21. Gyermek-és ifjúsági sportrendezvények segítése,

22. Önszerveződő sporttevékenység  feltételeinek elősegítse,

23. Együttműködik a helyi sportegyesületekkel

24. Figyelemmel kíséri a helyi sportszervezetek működését.

Szociális, egészségügyi tevékenységgel kapcsolatos  feladatai:

25. Méltányossági jogcímen ápolási díj megállapitása, megszűntetése, a jogosulatlanul  és rosszhiszeműen felvett ápolási díj visszafizetésének elrendelése,

26 A háziorvos ápolási díjjal kapcsolatban adott szakvélemény felülvizsgálatának kérése.

27.Közreműködik a  település egészségügyi feladat ellátásának értékelésében, a tevékenység továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről!

Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.